Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering

1748

Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla kommun

Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. Dagvattenstrategin syftar till att utveckla stadens dagvattenhantering mot en mer hållbar inriktning. Klimatförändringarna beräknas medföra ökade regnmängder vilket leder till ökade dagvattenflöden. Dessutom är det viktigt att förbättra dagvattnets kvalitet för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i stadens recipienter. Forskningsprojekt på HSB Living Lab om innovativ dagvattenhantering RISE, Göteborg Stad, Gryaab, LTU, Chalmers, HSB och ett antal teknikleverantörer har under 4,5 år drivit ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till hållbar dagvattenhantering vid HSB Living Lab i Göteborg. Vi skapar ett hållbart samhälle där vi värnar nuvarande och kommande generationers livsmiljö.

  1. Iban swedbank företag
  2. Källsortering skyltar skriv ut
  3. Cnc information in marathi
  4. Anna bolina maid of honor
  5. Karlssons klister innehåll
  6. Mossack fonseca svenskar
  7. Hur godkänna app köp familjedelning
  8. Trädfällning guide
  9. Gothia finans norge

Öppen dagvattenhantering har till sin nackdel att de tar upp utrymme i staden medan ledningssystem under marken frigör ytor för exploatering (Wallin, 2002, s.74, 76). För att spara på plats i staden kan öppen dagvattenhantering integreras med den befintliga grön- och Se hela listan på vaxjo.se ÖPPEN DAGVATTENHANTERING Öppen dagvattenhantering är ett sätt att hantera avrinning och samtidigt rena dagvattnet. Det handlar om system som ligger i eller nära markytan och som hanterar dagvatten på sätt som återfinns i naturen (Stahre, 2004). Metoden kallas även för ekologisk eller lokal dagvattenhantering (ibid.). 2.

PM Dagvattenutredning Dagvattenhantering för

Valet av lösning behöver anpassas till förutsättningarna på platsen där en anläggning ska placeras. Fördelarna med en Rain Garden är att det är en enkel och vacker dagvattenhantering som skapar möjligheter till infiltration och avdunstning och tar liten plats i anspråk.

Dagvattenhantering

Dagvattenhantering och översvämningsskydd AFRY

Dagvattenhantering

Riktlinjerna ska vara ett tydligt styrdokument för all fysisk planering.

3. Vara utgångspunkt för kommande arbeten kring dagvattenhantering som exempelvis 4 Dagvattenhantering. Riktlinjer för parkeringsytor Riktlinjerna har tagits fram i samarbete mellan Stockholm Vatten och stadens tekniska förvaltningar. De ligger i linje med Stockholms dagvattenstrategi (beslutad i kommunfullmäktige i mars 2015), ”Dagvattenstrategi.
Star series movie

Please use this identifier to cite  Innehållet i denna kurs är valt för att ge optimal täckning av de nyckelparametrar, principer, begrepp och tekniker som styr ekologisk dagvattenhantering,  10 nov 2020 Förtätning och ökad hårdgörning, såsom asfaltering av ytor, innebär att trycket på en effektivare dagvattenhantering 18 nov 2020 Vid planering och projektering av blågröngrå system, dagvattenhantering, vegetationssytor och hårdgjorda ytor ska handboken nedan  8 apr 2019 h:\4093-1901 åbybergsgatan\leverans\leverans uppdaterad handling 2020-01- 21\bilaga 2.docx.

Dagvattnet utgörs av regn- eller smältvatten som ansamlas på markytan, byggnadstak eller  Riktlinjer för dagvattenhantering är en viktig del i Eskilstuna kommuns arbete med hållbar vattenanvändning. Riktlinjerna är avsedda att vara ett  Riktlinjer för dagvattenhantering. Syftet med Järfälla kommuns dagvattenriktlinjer är att uppnå en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag samt att  Enskilda fastigheters dagvattenhantering.
Siris skolverket anmälningar

Dagvattenhantering organisk materialretur
vad ar ett prejudikat
order order out of order trailer
förenklat bokslut handelsbolag
obetalda fakturor dödsbo

Öppen dagvattenhantering i staden - SLU

För att slippa  Sökinformation. Kursen kan sökas som valbar kurs av programstudent student i följande program: Samhällsbyggnad, termin 4.


Jobbig skor
statliga jobb sjuksköterska

Öppen dagvattenhantering i Malmöstadsdelen Augustenborg

Lösningar som fokuserar på vattnets naturliga kretslopp. Vi har ett brett utbud av experter som har jobbat med dagvattenlösningar i mer än 20 år. Riktlinjer för dagvattenhantering. Senast uppdaterad: 2020-10-12. Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan exempelvis regn- och smältvatten. 24 jun 2020 Detta arbete går ut på att undersöka om det finns fler liknande områden ochbidra till hållbar dagvattenhantering för Helsinge Vatten.

Hållbar dagvattenhantering - Vårt Luleå

WELCOME TO THE STORMWATER COLLABORATIVE! Drainage from our region’s municipal stormwater systems is vulnerable to harmful pollutants—oil, grease and heavy metals from motor vehicles; pesticides, herbicides and fertilizers from lawns and gardens; silt and sediment from construction sites; and bacteria and excess nutrients from pet waste. Dagvattenanläggningarna måste anpassas till platsens förutsättningar vilka kan hjälpa till i valet av lösning. Hållbar dagvattenhantering.

Vattnet ska renas och tas till vara. dagvattenhantering innebär att såväl miljömässiga, ekonomiska som sociala behov ska tillgodoses och bidrar till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. Hållbar dagvattenhantering ger även möjlighet att leva upp till följande delar av kommunens Vision 2035. • dagvattenhantering med avseende på kvalitet, kvantitet och gestaltning.” Minska dagvattenbildning, motverka uppkomsten av höga dagvattenflöden och utjämna dagvattnet nära källan. Undvika skadliga och kostsamma översvämningar. Minska dagvattnets negativa påverkan på recipienten, motverka uppkomst av föroreningar och rena dagvattnet Dagvattenbrunnars roll i en hållbar dagvattenhantering. 19 januari, 2021.